Brighter Worlds Ukraine

Oksana Kyrychenko, Project Сoordinator
tel: +38 097 388 52 40
e-mail: oksana.kyrychenko@izolyatsia.org

Oleksandr Vynogradov, PR Сoordinator
tel: +38 096 296 33 21
e-mail: oleksandr.vynogradov@izolyatsia.org

IZOLYATSIA
8 Naberezhno-Luhova
Kyiv, 04071
Ukraine


Brighter Worlds USA

Marina Balko, Project Coordinator
tel: 401-831-9327
e-mail: marina.balko@as220.org

Terri Rodriguez, Project Coordinator
tel: 401-831-9327
e-mail: terri.rodriguez@as220.org

Dave Dvorchak, AS220 Communications Director
tel: 401-831-9327
e-mail: david.dvorchak@as220.org

AS220
95 Mathewson Street, Unit 204
Providence, Rhode Island
02903