Ви проглядаєте фінальні проекти студентів. Аби побачити попередні групові роботи, перейдіть за посиланням.


АНАСТАСІЯ БЄЛІЦЬКА

“IT’S ALL ABOUT ME”, 2016

Полотно, олія, шпаклівка, змішана техніка

Nastya“В експозиції представлено два автопортрети, які взаємодіють з музикою їхнього автора. Біле полотно, яке асоціюється з тишею, та кольорове полотно, яке супроводжується авторською музикою, показує, як предмет, який не має кольору, відображає світло у свій спосіб. “Так моя музика є відображенням мене”. Об’ємні мазки, синьо-зелені відтінки нагадують візерунки, що проступають на відвологлих стінах. Відмінність між собою цих двох портретів має своєрідну двоїстість. Двоїстість зовнішнього та внутрішнього. Таким чином, придивившись до старої облупленої стіни, можна побачити там образи, а прислухавшись до тиші, почути, як твоя емоція перероджується у музику”.

 

ANASTASIA BELITSKAYA

“IT’S ALL ABOUT ME”, 2016

Canvas, oil, spackling paste, mixed technique

Nastya1“Two self-portraits interacting with the music composed by their author. The white canvas refers to silence, while the coloured canvas, followed by the author’s music, shows how a colourless object reflects the light in its own way. “Thus my music reflects myself.” Volumetric brushwork, blue and green shades remind patterns that can be seen on humid walls. The difference between these two portraits has its own special ambiguity. The ambiguity of external and internal. This way, looking at the old flaked wall you can see the patterns, and listening to silence you can hear your emotion transform into music.”


СТАНІСЛАВ АЛЬОХІН

“Без назви”, 2016

ABS-пластик, 3D-друк

Stas2“Технологія тривимірного друку сьогодні є певною екзотикою на вітчизняному ринку. Власне 3D-друк як технологія найближчого майбутнього викликає величезну цікавість. Так, більшість з нас вважає, що цей інноваційний метод друку гарантує кінцевий продукт, однак це зовсім не так. Процес друку у більшості випадків є непередбачуваним та в будь-який момент може вийти з-під контролю. Зміна температури, неконтрольовані потоки повітря, стан пластику, швидкість руху екструдеру або елементарний збій компьютеру обов’язково відобразяться на виробництві. Представлені механічні конструкції, надруковані пластиковою ниткою ABS на 3D-принтері Reprap. Причиною незавершеності поданих моделей є вплив зовнішніх факторів, внаслідок чого порушується процедура нанесення екструдером шарів використаного матеріалу. У більшості випадків так і виникають сміливі та незаплановані рішення 3D-принтеру”.

 

STANISLAV ALYOHIN

“Untitled”, 2016

ABS plastic, 3D print

Stas5“3D printing technology is a rather exotic technique nowadays in the national market. 3D print itself, as a technology of the nearest future, raises a lot of interest in the society. Most of us think that this innovative printing technique guarantees the final product, but it’s not quite so. The printing process is unpredictable in most cases and can get out of control every now and then. Change in temperature, uncontrolled air flows, state of plastic, extruder’s velocity or a mere crash in the computer programme will definitely have an impact on the final result. Presented mechanic constructions are printed with a plastic ABS thread on a RepRap 3D printer. The reason for the unfinished state of these models is the influence of external factors that interfered in the coating procedure. In most cases, this is how bold and spontaneous products can be created with a 3D printer.”


АРТЕМ БІЛОЗЕРОВ

“Цілого життя не вистачить”, 2016

Змішана техніка

Artem3“В роботі представлена гіпотеза про можливий варіант розвитку майбутнього, основна ідея якої полягає у досягненні людством кінцевої точки розвитку. Розвиток подій спроектований на основі вже наявних історичних даних та припущень різних футурологів. Проект має на меті поставити глядачу питання про напрямок розвитку суспільства (тобто зберігати людяність та зупинитись у розвитку чи прагнути до ідеалу з ризиком втратити себе)”.

 

 

 

ARTEM BILOZEROV

“One Life Is Not Enough”, 2016

Mixed technique

Artem5“This work represents a hypothesis about a possible way of future development that consists in humankind reaching an ultimate point of progress. The sequence of events is conceived on the basis of existing historical data and speculations by several futurologists. The work aims at posing a question to the spectator about the direction of human progress (i.e. saving humanness and stopping in the course of progress or striving for the ideal with the risk of losing oneself).”

 

 


АНТОН БУКОРОС

“Київ 60”, 2016

Папір, цифровий друк

Anton Bukoros“Я ставив перед собою мету показати людям місця у місті, які з певних причин не є популярними, чи то внаслідок віддаленості, чи то відчуженості. Естетично приємні місця зі своїми історіями.

Люди можуть жити поряд із цим місцем, але не знати про його існування та не відвідати його жодного разу, тому що не було фактору, який би їх туди привабив. Всі ці місця пов’язані тим, що вони знаходяться в Києві.

Ідея: прорекламувати ці місця плакатами та промо-флаєрами; додати естетику 60-х років Америки у київські ландшафти; заохотити більше людей побачити ці місця.

Проблематика: Київ столиця, але не є таким привабливим, як Львів чи Одеса. Місто не займається своєю промоцією, незважаючи на те, що має ландшафт (ріка, озера, пляжі), велику промисловість, історичну архітектуру. Самі містяни не знають більшої частини міста через його розміри та ритм життя”.

 

ANTON BUKOROS

“Kyiv 60”, 2016

Paper, digital print

Anton2“My aim is to show people places in the city that for some reason are not popular, due to their remoteness or desolate nature. Aesthetically appealing spots with a story.

People may live next to a place like this without seeing it or even knowing of its existence because they never happened to be attracted to that spot. All these places are connected by their location – Kyiv.  

Idea: to advertise these places with posters and promo flyers, adding the 1960s US aesthetics to the Kyiv landscape and inviting more people to see these places.

Challenge: Kyiv is a capital, but it is not as attractive as Lviv or Odessa. The city does not invest into its promotion, even though it possesses multiple resources, such as the landscape (river, lakes, beaches), big industry, and historical architecture. The citizens themselves don’t know much of the city because of its size and rhythm of life.”


МАРІЯ ЛИКОВА

“Без назви”, 2016

Відео, змішана техніка

Masha Lykova“Якщо порівняти людину з поверхнею землі, то всередині неї є необмежена сила, здатна на виверження. Цього не помітно очам, але це можна відчути. Ніщо ані система, ані сторонні думки або обставини не може бути сильнішим за мрію”.

 

 

 

 

 

MARIIA LYKOVA

“Untitled”, 2016

Video, mixed technique

Masha5“If you compare a person to the surface of the Earth, she or he contains an unlimited power able to erupt. You don’t see it with your eyes, but you can feel it. Nothingneither the system nor irrelevant thoughts or circumstancescan be stronger than a dream.”

 

 

 

 


ВЛАДИСЛАВА ПІУН

“Без назви”, 2016

Цифровий друк, змішана техніка

Vlada4“Цікаво простежити трансформацію роботи внаслідок взаємодії глядача з картиною.

 

Дозволяється:

Торкатись

М’яти

Зкручувати

Переміщати магніти та верхню картинку

Спонтанні рішення вітаються”

 

VLADYSLAVA PIUN

“Untitled”, 2016

Digital print, mixed technique

Vlada3“It’s curious to observe how the work transforms when the viewer interacts with the picture

 

You can:

Touch

Crumple

Roll

Move magnets and the upper picture

Spontaneous decisions are welcome”


ДАНИЛО МАНЖОС

“Obirvano”, 2016

Відеоарт, змішана техніка

DaniloЗа відсутності чіткої правової бази, норм розміщення, зовнішнього вигляду реклами, вулиці міста перетворюються на візуальний смітник. Вилучивши рекламу з вулиці та помістивши у виставковий простір, я розробив власні правила її зовнішнього вигляду”.

 

 

 

 

DANYLO MANZHOS

“Obirvano”, 2016

Video art, mixed technique

“With no legal base and legal provisions for the placement of the street ads and their design, the streets of the city are turning into a visual trash bin. By withdrawing the ads from the street and putting them into an exhibition area, I developed my own rules of their layout.”